سرویس تخت تاشو پایه معلق

تخت دو نفره تاشو ۱۶۰ پایه معلق

۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تخت دو نفره تاشو ۱۴۰ پایه معلق

۱۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو پایه معلق عمودی

۱۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره تاشو پایه معلق افقی

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان

کمد لباس گوشه پایه معلق

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش ۶۰ پایه معلق

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کتابخانه ۹۵ پایه معلق

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان

میز آرایش ۵۰ پایه معلق

۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان