سرویس خواب ماندیس

تخت-دو-نفره-160-کف-متحرک-ماندیستخت-دو-نفره-160-کف-متحرک-ماندیس-1

۱۴۰, ۱۶۰

ثابت, متحرک

تخت دو نفره ماندیس

۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۷۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره ماندیس

۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان

تخت یک نفره دو کشو ماندیس

۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان

میز کامپیوتر ماندیس

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان

میز تحریر ماندیس

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان